Условия соглашения

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

про надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів ----КБ-01/2015

м.Харків “___” _____ 20___р.

_____________________________________________________________ (Україна), надалі “ДОРУЧИТЕЛЬ”, в особі директора ____________________________________, діючого на підставі Статуту з одного боку, і ФО-П Коржов А.А., що має Статус платника єдиного податку, надалі “ПОВІРЕНИЙ”, уклали договір про наведене нижче:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

  1. Доручитель доручає Повіреному, згідно з Загальними умовами надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів (п.8), здійснення самостійно або з залученням третіх осіб усіх необхідних юридичних дій з декларування товарів і транспортних засобів Доручителя таких, як: оформлення вантажу у митному відношенні (митно-брокерьскі послуги); організація робіт по сертифікації у системі УкрСЕПРО; проведення фітосанітарного, екологічного, радіологічного, санітарно-епідеміологічного та інших видів державного контролю; дій, пов'язаних з організацією, розміщенням та зберіганням цих товарів і майна (у тому числі на складах тимчасового зберігання); транспортно-експедиційні послуги.

2. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН.

2.1. Обов'язки ПОВІРЕНОГО.

2.1.1. Надає консультаційно-інформаційні послуги з декларування товарів і транспортних засобів Доручителя, відповідно до п.1.1. Договору.

2.1.2. Зберігає комерційну таємницю, яка знаходиться в наданих Доручителем документах.

2.1.3. Повідомляє Доручителю усі відомості стосовно виконання доручення.

2.2. Обов'язки ДОРУЧИТЕЛЯ.

2.2.1. Надає Повіреному заяву на оформлення вантажної митної декларації не пізніше двох діб до моменту митного оформлення вантажів на митниці.

2.2.2. Надає Повіреному усі необхідні для оформлення документи (картку реєстрації суб'єкта ЗЕД на митниці, завірену митним інспектором; контракт; довідку про декларування валютних цінностей на поточний квартал; товарно-транспортні документи; технічні документи; сертифікати щодо відповідності стандартам та показникам безпеки та якості, які оформлені та видані виробнику товару в країні виробництва та інших країнах, а також інші документи, необхідні для декларування товарів і транспортних засобів Доручителя, які будуть повернуті після проведення митного оформлення.

2.2.3. Доручитель гарантує збереження вантажу, забезпечення цілісності митного забезпечення при його наявності і відповідність вантажу відомостям, вказаним у наданих Повіреному документах, а також надає до огляду вантаж.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

3.1. Сплата за послуги, яки надані Повіріним Доручителю згідно цього договору, а також усі фактични витрати, яки пов”язані с виконанням Договору, здійснюється згідно Актів виконаних робіт, підписаних між сторонами.

3.2. Доручитель завчасно переказує митні платежі згідно розрахункам, наданим Повіреним, у вигляді попереднього платежу шляхом 100% передоплати на рахунок Повіреного або депозитний рахунок митниці оформлення. Сплата митних платежів може бути проведена Повіреним або Доручителем.

  1. Доручитель компенсує Повіреному впродовж 3-х банківських днів з дати оформлення Акту виконаних робіт вартість усіх фактичних витрат та наданих послуг, які пов'язані з виконанням їм своїх обов`язків та реалізацією прав за цим договором доручення, у тому числі і у випадку, коли Повірений самостійно сплачує митні платежі, які були нараховані за ВМД.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ РОБІТ.

4.1. Здача робіт підтверджується оформленим Актом виконаних робіт. Якщо рахунок сплачен,фактично роботи виконані, а підписаний акт виконаних робіт не повернуто Доручителю впродовж 10 днів з часу його виписки, послуги митного брокера з декларування товарів і транспортних засобів вважаються виконаними у повному обсязі.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. Загальні положення:

5.1.1. Сторони надають одна одній будь-які можливе сприяння у виконанні своїх обов'язків стосовно цього договору.

5.1.2. Сторона, яка порушила свої договірні обо`вязки, повинна швидко ліквідувати ці порушення.

5.1.3. Сторона, яка притягує третю особу до виконання своїх обо`вязків за договором, несе перед іншою стороною відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов`язків, як за особисті дії.

5.2. Відповідальність Повіреного:

5.2.1. Повірений несе матеріальну відповідальність у розмірі документально підтверджених збитків, заподіяних Доручителю внаслідок неналежного виконання Повіреним умов цього договору.

5.2.2. Повірений не несе відповідальність за невиконання умов договору в разі мотивованої відмови державних органів у наданні дозволу, необхідного для митного оформлення вантажу, який належить Доручителю.

5.2.3. Співробітник Повіреного (представник митного брокера) на підставі аналізу на відповідность діючому законодавству наданих Доручителем документів має право на прийняття самостійного та мотивованого рішення про можливості чи неможливість надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів Доручителя.

5.3. Відповідальність Доручителя:

5.3.1. Доручитель несе матеріальну відповідальність у розмірі документально підтверджених збитків, заподіяних Повіреному внаслідок неналежного виконання Доручителем умов цього договору.

5.3.2. Доручитель несе матеріальну відповідальність у разі невчасного надання Повіреному відомостей, необхідних для складання ВМД.

5.3.3. Доручитель несе матеріальну відповідальність за достовірність і точність відомостей, наданих Повіреному, а також за відповідність документів фактичній номенклатурі вантажів, наданих до митного оформлення.

6. ІНШІ УМОВИ.

6.1. У всіх випадках при виконанні умов цього договору Сторони керуються положеннями Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера та нормами діючого законодавства.

6.2. Цей договір дійсний з моменту його підписання і діє до “31” грудня 2014 p.

6.3. Умови договору змінюються за письмовим узгодженням сторін шляхом підписання додаткових узгоджень до договору.

6.4. Усі додатки до договору є його невід'ємною частиною.

Станом на час заключення цього договору “ДОРУЧИТЕЛЬ” є платником _____________________________________________________________________, а “ПОВІРЕНИЙ” є платником єдиного податку за ставкою 5 відсотків та не є платником податку на додану вартість. У разі змін у системі оподаткування Сторін, кожна зі сторін забов”язана вчасно повідомити іншу сторону.

7. ПОРЯДОК РОЗВ`ЯЗУВАННЯ СУПЕРЕЧОК.

7.1. Усі суперечки по суті виконання сторонами умов договору підлягають регулюванню згідно з діючим законодавством України.

 

8. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

8.1. Вартисть послуг з декларування товарів і транспортних засобів не враховує суми митних платежів, нарахованих по ВМД, а також витрати, яки підлягають сплаті згідно рахункам для отримання дозволів, висновків, сертифікатів та інших документів, необхідних для виконання Договору.

8.2. Вартість ксерокопій до 20 аркушів зараховується до вартості послуг.

8.3. Вартість міжнародних та міжміських розмов, пов'язаних з виконанням робіт, компенсується Повіреному Доручителем згідно з тарифами підприємств зв'язку.

8.4. Вартість послуг по доставці інспектора митниці до місця догляду вантажу або відбору проб не зараховується до вартості Послуг та компенсується Доручителем окремо.

8.5. Сума ПДВ, нарахованого за ВМД, сплачується Доручителем самостійно на депозитний рахунок митниці оформлення ВМД попередньо готівкою або банківським переказом не пізніше ніж за одну добу до подання ВМД до 1-го етапу оформлення ВМД на митниці.

8.6. Доручитель компенсує Повіреному упродовж 3 банківських днів з дати оформлення актів виконаних робіт усі надані послуги та фактичні витрати, пов'язані з виконанням своїх обов'язків та реалізацєю прав по договору (у тому числі конвертація іноземної валюти, банківські проценти по обслуговуванню, та інші витрати, які пов'язані з виконанням Договору доручення), а також у випадку, коли Повірений самостійно сплачує митні платежі, нараховані за вантажною декларацією Доручителя.

8.7. Вартість послуг з оформлення ВМД на митниці у вихідні та офіційні державні свята узгоджується між сторонами окремо.

9.ФОРС-МАЖОР

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків згідно цього договору, коли воно є наслідком обставин непоборної сили, тобто: пожежі, землетрусу, паводку та інше. Сторона, для котрої склалася неспроможність виконання обов'язків по даному договору, повинна повідомити про начало та закінчення таких обставин негайно іншу сторону. Коли ці обставини будуть продовжуватися більш як один місяць, то кожна із сторін має право відмовитися від подальшого виконання обов'язків по договору, і у цьому випадку кожна із сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування збитків. Достатнім доказом вказаних обставин та їх терміну дії будуть служити свідоцтва Торгово-промислової палати відповідної країни.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПОВІРЕНИЙ

 

ДОРУЧИТЕЛЬ

ФО-П Коржов А.А.

 

 

Юридична адреса: 61176, Україна, м.Харків, вул.Краснодарська , буд. 177, корп. Б, кв.58

 

Юридична адреса:

Фактична адреса: 61176, Україна, м.Харків, вул.Краснодарська , буд. 177, корп. Б, кв.58

 

Фактична адреса:

Код ЄДРПОУ: 2607014759

 

Код ЄДРПОУ:

Р/р 26003799970031 в ПАТ КБ «Правекс-банк» м.Київ МФО 380838

 

Р/р

МФО

Свідоцтво про сплату єдиного податку

Б № 390917

 

ІПН , свідотцтво

Телефон/факс: +38 057 728-14-26

 

Телефон/факс:

А.А. Коржов

 

 

Директор

 

Работает на ocStore
ЧП "СФЕРА ВЭД" © 2022